skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Wanneer Mag Een Zieke Werknemer Ontslagen Worden?

Wanneer mag een zieke werknemer ontslagen worden?

Er wordt momenteel op grote schaal gevaccineerd tegen het coronavirus. Maar er zijn helaas veel mensen die het virus hebben opgelopen en daarvan nog steeds klachten ondervinden. De klachten kunnen zo heftig zijn dat werknemers hierdoor niet meer kunnen werken. Wat zijn de rechten en plichten van een werkgever die geconfronteerd wordt met een zieke werknemer? En kan de betreffende werknemer ontslagen worden als er sprake is van (langdurige) ziekte? Dit en meer leest u in onze blog. 

Opzegverbod bij ziekte

Er geldt in principe een wettelijk opzegverbod bij ziekte. Dit betekent dat een werkgever een zieke werknemer niet mag ontslaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Zo geldt het opzegverbod niet als de werknemer akkoord gaat met het ontslag of de werknemer nog in de proeftijd zit. Ook geldt het verbod niet als de ziekte zich heeft geopenbaard nadat de ontslagprocedure al in gang is gezet. Het doel van deze uitzondering is om te voorkomen dat een werknemer zich ziek meldt met als doel het frustreren van het ontslag.

Moet het loon doorbetaald worden tijdens ziekte?

Ja, de werkgever is verplicht om aan de zieke werknemer minimaal 70% van het salaris door te betalen. Hierbij geldt dat het salaris in het eerste jaar niet onder het wettelijk minimumloon mag komen. In onderlinge afspraken of een CAO kan hiervan worden afgeweken, maar alleen in het voordeel van de werknemer. Mocht het gaan om een tijdelijk contract en loopt deze af in de periode dat de werknemer ziek is, dan verloopt de doorbetaling van het salaris na het einde van het contract in principe verder via het UWV in de vorm van een ziektewetuitkering. Voor oproep- en uitzendkrachten geldt dat zij alleen recht hebben op loondoorbetaling tijdens ziekte zolang het contract loopt.

Wanneer mag een zieke werknemer dan precies ontslagen worden?

Een zieke werknemer mag pas ontslagen worden als er sprake is van langdurige ziekte waardoor de werknemer niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Het kan dan gaan om een lichamelijk of psychische toestand, inclusief een gebrek. Hieronder valt ook de situatie dat de ziekte een gevolg is van de werkomstandigheden, en dat de werknemer zijn werk nog wel kán uitvoeren, maar niet in de huidige arbeidssituatie bij déze werkgever. Dit laatste wordt situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd.

Pas als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Hierbij geldt dat het niet voor de hand moet liggen dat de werknemer binnen 26 weken – na deze twee jaar – zal herstellen. Er rust bovendien een re-integratieverplichting op de werkgever. Dit betekent dat hij zijn best moet doen om het werk aan te passen of de werknemer in een soortgelijke functie moet plaatsen. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting dan kan de wachttijd voor het ontslag met een jaar worden verlengd. Daarbij wordt de werkgever een zogenaamde loonsanctie opgelegd; ook tijdens het derde ziektejaar moet de werkgever dan minimaal 70% van het salaris doorbetalen aan de werknemer.

Hoe verloopt het ontslag van een zieke werknemer?

Allereerst kan de werkgever de werknemer vragen om in te stemmen met het ontslag. Het ontslag en de onderling gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In dat geval kan het contract beëindigd worden zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Het opzegverbod geldt dan immers niet.

De werkgever is echter niet verplicht om de werknemer om toestemming te vragen, en de werknemer is op zijn beurt niet verplicht om akkoord te gaan met het ontslag. De dan te volgen route wordt bepaald door de ontslaggrond. In het geval van ontslag wegens ziekte moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Met de vergunning van het UWV kan de werknemer vervolgens rechtsgeldig ontslagen worden. De werkgever is dan wel verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen. Deze transitievergoeding en de hoogte ervan zijn wettelijk geregeld.

Advies

Heeft u een zieke werknemer en wilt u weten wat u kunt doen? Of bent u ziek en wordt u geconfronteerd met ontslag? Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Neem contact op
Back To Top