Skip to content
De VOG Als Ontbindende Voorwaarde In Een Arbeidsovereenkomst

Kan een werkgever de arbeidsovereenkomst terugdraaien indien de werknemer niet op tijd een VOG aanlevert?

Bij sommige beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG) noodzakelijk. Bijvoorbeeld in het geval een werknemer zal gaan werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Het is dan van belang dat de werknemer voorafgaand aan de functie wordt gescreend op een eventueel strafrechtelijk verleden. Een VOG kan inzicht geven in dit strafrechtelijk verleden. De aanvraag voor een VOG wordt beoordeeld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Ministerie beoordeelt vervolgens of de kandidaat werknemer strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de uitoefening van een functie of het doel waarvoor de werknemer de VOG aanvraagt. Indien de werknemer een strafbaar feit heeft gepleegd dat een bezwaar vormt voor een baan of stage, zal het Ministerie geen VOG verstrekken.

Recentelijk is hierover een belangrijke uitspraak gewezen door de rechtbank Rotterdam.[1] Een telecombedrijf ging hier een arbeidsovereenkomst aan met een werknemer, onder de ontbindende voorwaarde dat de werknemer binnen twee maanden een VOG aan de werkgever moest verstrekken. Met andere woorden: de arbeidsovereenkomst zou alsnog ontbonden worden indien de werknemer niet binnen twee maanden een VOG aanlevert. Voor het tekenen van de arbeidsovereenkomst is de werknemer er expliciet op gewezen dat de VOG onderdeel uitmaakt van de procedure.

Aangezien de werknemer na afloop van de twee maanden geen VOG had aangeleverd, had het telecombedrijf de werknemer hiervoor uitstel verleend van twee weken. Ook na afloop van deze termijn had de werknemer nog steeds geen VOG aangeleverd. Om deze reden is het telecombedrijf uiteindelijk overgegaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en beroept zich hierbij op de ontbindende voorwaarde die opgenomen is in de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook schriftelijk meegedeeld aan de werknemer. De werknemer is het hier niet mee eens en stelt dat de ontbindende voorwaarde niet geldt. De werknemer stapt naar de rechter en vraagt de rechter om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst terug te draaien.

De rechter gaat niet mee met de stelling van de werknemer en is hier van oordeel dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. De rechter meent immers dat het tussen partijen vast stond en derhalve duidelijk was dat de VOG een vereiste was voor de functie. Daarnaast was het opnemen van de betreffende ontbindende voorwaarde niet in strijd met het Nederlandse ontslagstelsel. Verder is het verstrekken van de VOG objectief bepaalbaar. Dit wil zeggen dat het verstrekken van de VOG wordt bepaald en afgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid, en niet afhankelijk is van de wil van partijen. Tot slot kan bij het ontbreken van de VOG de functie niet worden uitgeoefend. Daarmee is de arbeidsovereenkomst inhoudsloos geworden.

Al met al is gebleken dat het telecombedrijf terecht een beroep heeft gedaan op de ontbindende voorwaarde van de arbeidsovereenkomst. Aangezien de werknemer niet op tijd een VOG kon verstrekken, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig beëindigd.

Voorgaande betekent echter niet dat in álle gevallen de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst stand houdt. Indien u twijfelt over een ontbindende voorwaarde in uw arbeidsovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op zodat wij u van meer informatie kunnen voorzien!

[1] Rechtbank Rotterdam 9 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5162.

Neem contact op
Back To Top