Ga naar hoofdinhoud
Verzuim In Ingebrekestelling: Hoe Werkt Het | Blogs | Nova Legal | Uw Partner In Juridische Zaken

Verzuim en ingebrekestelling: hoe zit dat?

Geüpdatet op 14 jul 2020 om 15:07

Afspraak is afspraak. Met die uitspraak zijn de meeste mensen het wel eens. Maar soms komt iemand zijn deel van de afspraak in bijvoorbeeld een overeenkomst niet na. In juridische termen noemen we dat een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. In deze blog vertellen we meer over de ingebrekestelling en over verzuim. Dit zijn mogelijkheden die de wet biedt bij het niet nakomen van afspraken door uw wederpartij.

Stelt u zich voor dat u net een nieuwe keuken heeft gekocht. U bent handig dus gaat zelf aan de slag met het installeren van de keuken. Al snel komt u erachter dat er andere kastjes zijn geleverd dan u had uitgekozen en besteld. Bovendien mist er een heel aantal onderdelen.

De keukenboer reageert niet op uw telefoontjes, maar u wilt vanzelfsprekend de keuken die u heeft uitgezocht en waarvoor u heeft betaald. U kunt dan de schuldenaar, in dit geval de keukenboer, in gebreke stellen.

Ingebrekestelling als eerste stap

Een ingebrekestelling is het schriftelijke bericht van de ene partij aan de andere partij, waarin staat dat de andere partij haar deel van de gemaakte afspraken niet is nagekomen. Hierin krijgt diegene een laatste kans om zijn verplichtingen uit de overeenkomst binnen een redelijke termijn na te komen. Het geldt als een laatste waarschuwing voor de schuldenaar.

In de ingebrekestelling moet duidelijk omschreven worden welke prestaties de schuldenaar nog moet verrichten en met welke reden. Iemand in gebreke stellen moet volgens de wet altijd schriftelijk gebeuren. Dat kan in de vorm van een brief, maar ook een e-mail voldoet aan de eis van schriftelijkheid volgens de jurisprudentie. Een mondelinge mededeling kan nooit volstaan.

Verzuim van de schuldenaar

Komt de schuldenaar na de ingebrekestelling de afspraak nog steeds niet na binnen de gestelde termijn, maar is het wel nog mogelijk voor de schuldenaar om de afspraak na te komen? Dan is de schuldenaar in verzuim. Hiervoor hoeft de eiser verder niets te doen: een schuldenaar raakt automatisch in verzuim nadat de termijn is verlopen.

Een ingebrekestelling is niet altijd nodig voor het verzuim. Dit geldt in drie situaties. Ten eerste wanneer in de overeenkomst een fatale termijn is gesteld en deze wordt overschreden. Ook voor de situaties waarin de eiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat de schuldenaar de overeenkomst niet meer kan (of wil) nakomen is geen ingebrekestelling nodig. Tot slot geldt de uitzondering voor verbintenissen die ontstaan vanuit een onrechtmatige daad, zoals bijvoorbeeld het inslaan van een ruit. Wanneer dit gebeurt treedt de schuldenaar automatisch in verzuim. We spreken dan van verzuim van rechtswege.

Verzuim als vereiste voor vervolgstappen

Wanneer een schuldenaar een ingebrekestelling heeft ontvangen en vervolgens in verzuim is getreden, kan de eiser een schadevergoeding eisen. Het verzuim is een vereiste voor een schadevergoeding; het gebeurt in de praktijk regelmatig dat iemand die een schadevergoeding vordert niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat de schuldenaar nooit in verzuim is geweest. De rechter zal bij een beoordeling van een schadevergoeding altijd moeten nagaan of er sprake is geweest van een ingebrekestelling en of er daadwerkelijk verzuim is ingetreden. Pas wanneer dat het geval is, kan hij de vordering tot schadevergoeding inhoudelijk beoordelen (en toe- of afwijzen).

Schuldenaar is in verzuim: en nu?

Wanneer een schuldenaar in verzuim is, kan de eisende partij verschillende stappen ondernemen. Zo kan de eiser aanspraak maken op een schadevergoeding over de periode waarin schade is geleden en de afspraak alsnog laten nakomen. De eiser kan er ook voor kiezen om van de nakoming van de overeenkomst af te zien en een vervangende schadevergoeding te vorderen. Als laatste kan een eiser de overeenkomst met de schuldenaar ontbinden, in het geval van wederkerige overeenkomsten.

Juridische hulp bij ingebrekestellingen en verzuim

Heeft u schade geleden en wilt u aanspraak maken op een schadevergoeding? Dan doet u er goed aan een ingebrekestelling te sturen, zodat verzuim intreedt. De juristen van Nova Legal kunnen u helpen met de juiste juridische stappen, zodat uw schadeclaim aan alle complexe regels en wetten voldoet. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact op
Back To Top