Ga naar hoofdinhoud
Verklaring Voor Recht

Verklaring voor recht; wat is het en wanneer vraag je erom?

Als in een gerechtelijke procedure de juridische verhouding tussen partijen niet betwist wordt door een partijzal de rechter zich kunnen buigen over de kern van de zaakbijvoorbeeld over de hoogte van de geleden schade en de toe te kennen schadevergoeding. Maar stel nu dat de gedaagde partij in de procedure aanvoert dat er misschien wel schade is geleden aan de kant van de eisende partij, maar dat hij daarvoor niet aansprakelijk is. In dat geval moet de rechter eerst onderzoeken en vaststellen of de gedaagde partij aansprakelijk is voor de schade, voordat hij een beslissing kan nemen over de hoogte van de schadevergoeding. De eisende partij kan in zo’n situatie de rechter verzoeken om voor recht verklaren dat de gedaagde partij aansprakelijk is voor de schade. In deze blog leggen we uit wat de verklaring voor recht is, waarom een verklaring voor recht wordt gevraagd en of het altijd noodzakelijk is om dit te vragen.

Wat is een verklaring voor recht? 

Met een verklaring voor recht kan de rechter bindend vaststellen wat de juridische relatie, oftewel de rechtsverhouding, tussen partijen is. Bijvoorbeeld of er in het onderhavige geval sprake is van een huurovereenkomst of van een bruikleenovereenkomst, of dat de gedaagde partij al dan niet aansprakelijk is voor de schade die de eisende partij heeft geleden. Met de verklaring voor recht stelt de rechter slechts de rechtsverhouding vast, en dus niet de consequenties of verplichtingen die eventueel uit die rechtsverhouding kunnen voortvloeien. De verklaring voor recht moet gevorderd worden, wat inhoudt dat een van de partijen de rechter moet verzoeken om de rechtsverhouding tussen partijen vast te stellen. De rechter zal dit niet uit zichzelf vaststellen.  

Waarom wordt een verklaring voor recht gevraagd? 

Een vordering tot verklaring voor recht kan allereerst samenhangen met een andere vordering. Zo kan de partij die schade heeft geleden de rechter verzoeken om voor recht te verklaren dat de gedaagde partij aansprakelijk is voor de geleden schade én vorderen dat hij veroordeeld wordt tot schadevergoeding daarvan. Als de vordering tot verklaring voor recht wordt toegewezen, dan komt daarmee vast te staan dat de gedaagde partij aansprakelijk is voor de schade waardoor de weg naar toewijzing van de vordering tot schadevergoeding openligt. De gedaagde partij kan echter op zijn beurt de rechter verzoeken om voor recht te verklaren dat hij juist niet aansprakelijk is voor de geleden schade, zonder dat deze vordering per se samenhangt met een andere vordering.  

Is een verklaring voor recht altijd noodzakelijk? 

Een vordering tot verklaring voor recht is alleen zinvol als de wederpartij de grondslag van de vordering betwist. In veel gevallen zal het niet nodig zijn een verklaring voor recht te vorderen. Bij bijvoorbeeld incassozaken staat het meestal niet ter discussie dat er een overeenkomst is gesloten op grond waarvan er een betalingsverplichting is ontstaan. In zo’n geval is het voldoende om betaling van de factuur te vorderen en is het niet nodig om tevens een verklaring voor recht te vorderen.  

Kan je een verklaring voor recht altijd vorderen?  

Een verklaring voor recht kan niet altijd gevorderd worden. Iemand moet allereerst onmiddellijk betrokken zijn bij het geschil en daarnaast ook voldoende belang hebben bij de verklaring voor recht. Zoals hierboven al genoemd wordt, is het bijvoorbeeld niet nodig om een verklaring voor recht te vorderen als de grondslag van de vordering niet betwist wordt. Tot slot kan een verklaring voor recht niet in kort geding uitgesproken worden. De rechter kan namelijk in kort geding geen rechtstoestand vaststellen, vanwege het voorlopige karakter van het kort geding. 

Heeft een geschil over uw rechtsverhouding? 

Heeft u een vordering en wordt de grondslag hiervan betwist door de wederpartij? Neem dan contact met ons op! Nova Legal is expert op het gebied van het overeenkomstrecht en wij staan u graag bij. 

Neem contact op
Back To Top