skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Verjaring Van Een Vordering: Wanneer Is Het Te Laat? Nova Legal Juristenkantoor

Verjaring van een vordering: wanneer is het te laat?

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Is het zo dat een vordering altijd geldig blijft? Het simpele antwoord: nee. Maar het ligt genuanceerder dan dat. Een vordering heeft een houdbaarheid en wanneer die houdbaarheid is verstreken, spreekt men van verjaring. In deze blog leest u meer over de verjaring van een vordering.

Wat is verjaring?

Verjaring van een vordering houdt in dat een vordering niet langer juridisch kan worden afgedwongen. Er is na de verjaring nog wel steeds sprake van een natuurlijke verbintenis, waardoor er nog wel aanspraak kan worden gemaakt op de vordering.

Wanneer is een vordering verjaard?

De verjaringstermijn start zodra de vordering opeisbaar is. De stelregel voor deze verjaringstermijn op grond van de wet is twintig jaar. Maar daarop zijn uitzonderingen die in de wet beschreven staan.

Een uitzondering die in de praktijk vaak terugkomt is de verjaringstermijn van verplichtingen op grond van een overeenkomst, zoals een onbetaalde factuur. Deze termijn is voor veel facturen vijf jaar. De termijn begint wel op hetzelfde moment: zodra de vordering opeisbaar. Soms is het ook mogelijk in een contract een verjaringstermijn op te nemen die anders is dan wettelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld langer dan vijf jaar.

Waarom bestaat de verjaring van een vordering?

Het principe van verjaring is een vorm van rechtszekerheid. Het is volgens de Nederlandse wetgeving niet de bedoeling dat een schuldeiser zijn rechten onbeperkt kan afdwingen bij een schuldenaar. Het is een soort bescherming voor de schuldenaar om niet te worden geconfronteerd met oude claims en vorderingen van vroeger. In de literatuur wordt de verjaring van een vordering ook wel omschreven als een sanctie voor de schuldeiser wanneer er te lang geen actie wordt ondernomen.

Het stuiten van een verjaring

Wanneer een vordering verjaart, verliest een schuldeiser zijn recht om de vordering via de rechter af te dwingen. Om dat te voorkomen kan de verjaring worden gestuit. Stuiten van een verjaring betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint. Dit kan op verschillende manieren.

Schriftelijk stuiten

Aan de hand van een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling kan de verjaring van een vordering worden gestuit. In dit geval geeft de schuldeiser aan bij de schuldenaar dat hij ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Met andere woorden moet de schuldeiser expliciet maken dat hij geen afstand doet van zijn recht en dat de vordering in stand blijft.

In het geval van een schriftelijke mededeling of aanmaning moet de schuldeiser kunnen aantonen dat de schuldenaar bekend is met de aanmaning of mededeling. Dit heet ook wel de ontvangsttheorie. Nova Legal adviseert u daarom de documenten aangetekend te verzenden.

Vordering erkennen

Een verjaring kan ook worden gestuit doordat de schuldenaar de vordering erkent. Op het moment dat de schuldenaar toegeeft dat de vordering terecht is, geldt dit ook als stuiting van de verjaring en start de verjaringstermijn opnieuw.

Vonnis en verjaringen

In sommige gevallen is het zinvol uw vordering via de rechter af te dwingen. Bijvoorbeeld in het geval van een verkorte verjaringstermijn. Dan hoeft de verjaring niet buitengerechtelijk te worden gestuit. Als de rechter de vordering toewijst en u een toewijzend vonnis ontvangt, is het vonnis twintig jaar geldig en kan een deurwaarder het vonnis executeren. De verjaringstermijn van een vonnis kan ook worden gestuit.

Verjaringen en de hulp van Nova Legal

Heeft u vordering op iemand en wilt u de verjaringstermijn stuiten? Of wordt u zelf geconfronteerd met een vordering waarvan u vermoedt dat deze is verjaard? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De juristen van Nova Legal kunnen u adviseren en de juiste stappen ondernemen.

Back To Top