skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Vaststellingsovereenkomst: De Beëindigingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst: de beëindigingsovereenkomst

Geüpdatet op 29 apr 2020 om 09:04

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Eén daarvan is de beëindiging met wederzijds goedvinden. De werkgever en de werknemer zijn het met elkaar eens: de partijen stoppen de samenwerking. Als er sprake is van wederzijds goedvinden, leggen de partijen afspraken hierover vast in een vaststellingsovereenkomst. Met deze overeenkomst heeft de werkgever geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. De overeenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In de overeenkomst staan afspraken en voorwaarden waaronder de werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Het is van belang dat de partijen de vaststellingsovereenkomst schriftelijk sluiten, anders is deze niet geldig.

Wat staat er in de overeenkomst?

Er kunnen verschillende zaken in een vaststellingsovereenkomst staan. Het is belangrijk dat de volgende zaken in de overeenkomst staan:

  • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebeurt met wederzijds goedvinden van de werkgever en de werknemer.
  • De reden van de beëindiging. De reden van het ontslag mag niet te wijten zijn aan de werknemer. Dit is belangrijk voor de werknemer. Als de werknemer verwijtbaar werkloos is, krijgt deze namelijk geen WW-uitkering van het UWV.
  • Het ontslag gebeurt op initiatief van de werkgever.
  • De werkgever kan de werknemer niet herplaatsen in een andere passende functie.
  • Er is geen dringende reden voor het ontslag. In de wet staat een aantal redenen die kunnen worden gezien als een dringende reden voor ontslag.
  • Een einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het is van belang om hierbij rekening te houden met de fysieke opzegtermijn. Op deze manier kan de werknemer direct na de einddatum in aanmerking komen voor een WW-uitkering.
  • De bedenktermijn. In de beëindigingsovereenkomst kan staan dat er een bedenktermijn van twee weken is. Binnen deze periode mag de werknemer de overeenkomst ontbinden, zonder hiervoor een reden te hoeven geven. De overeenkomst eindigt hiermee; de werknemer blijft in dienst bij het bedrijf. Als er schriftelijk geen bedenktermijn in de overeenkomst staat, dan is de termijn drie weken.

Verder kunnen de werkgever en werknemer tal van afspraken maken over verschillende zaken. Bijvoorbeeld over de hoogte van een ontslagvergoeding, vakantiedagen en het verstrekken van een getuigschrift.

De voordelen van een vaststellingsovereenkomst

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst heeft een aantal voordelen. Ten eerste heeft de werkgever geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om over te gaan tot ontslag. De werkgever is dus niet afhankelijk van een derde partij die hierover oordeelt.

Ten tweede is de overeenkomst een relatief snelle en makkelijke manier om de samenwerking te beëindigen. De partijen kunnen sneller uit elkaar dan via een gerechtelijke procedure. Daarbij is er voor beide partijen eerder duidelijkheid over het einde van de samenwerking.

Daarnaast scheelt het geld en staat er geen hoger beroep open. Mocht een van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomen, dan kan de ander wel een beroep doen op de nakoming van de vaststellingsovereenkomst.

Wanneer in de overeenkomst staat dat het ontslag plaatsvindt op initiatief van de werkgever en met wederzijds goedvinden, behoudt de werknemer het recht op een WW-uitkering. Dit is een voordeel voor de werknemer.

Denk na hoe je de afspraken vastlegt

Het is goed om te bedenken wat er gebeurt met een eventueel overeengekomen concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding, wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is belangrijk dat de partijen de afspraken hierover vastleggen. De formulering is hierbij van cruciaal belang. 

Nova Legal helpt u graag

Een vaststellingsovereenkomst is net als iedere overeenkomst: maatwerk. Het is een makkelijkere manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan via de weg van opzegging of ontbinding. Zorg wel dat alles wat erin moet staan in de overeenkomst staat. Het is van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt, die goed worden geformuleerd. Wanneer een specialist dit voor u doet, weet u zeker dat het goed komt. Hiermee kunt u hogere kosten achteraf voorkomen. Voorkom losse eindjes.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst opstellen of deze laten controleren? Wij horen het graag!

Back To Top