skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Overeenkomst Ontbinden Of Verplichtingen Opschorten; Wat Is Wijsheid?

Overeenkomst ontbinden of verplichtingen opschorten; wat is wijsheid?

Geüpdatet op 19 mei 2020 om 10:05

Als u een overeenkomst aangaat, komt ieder zijn deel van de afspraak na. Dat mag u in ieder geval verwachten. Maar soms gebeurt dat niet. U wilt dan van een overeenkomst af of zekerheid dat de ander zijn deel van de afspraak eerst nakomt. De oplossing daarvoor kan zitten in het ontbinden van een overeenkomst of in het opschorten van verplichtingen. Meer daarover in deze blog.

Ontbinden in een notendop

De definitie van ontbinden is simpel gezegd het beëindigen van een overeenkomst, voordat alle afspraken van de overeenkomst zijn nagekomen. Een overeenkomst kan pas worden ontbonden wanneer een van de partijen hun deel van de afspraak niet nakomt. Hiervoor is het nodig dat deze partij in verzuim is of moet duidelijk zijn dat de partij de afspraak blijvend niet kan nakomen.

Overeenkomst ontbinden op twee manieren

Het ontbinden van een overeenkomst kan op twee manieren. De gemakkelijkste en snelste manier om te ontbinden is via een schriftelijke mededeling aan de wederpartij. U stuurt dan een brief waarin u aangeeft dat u de overeenkomst wilt ontbinden en op grond waarvan u dat wilt doen. De wederpartij moet nog wel instemmen met deze schriftelijke mededeling om de ontbinding compleet te maken.

De tweede mogelijkheid om een contract te ontbinden is via een verzoek aan de rechter. In de praktijk zien we dat ontbinding vaak niet het doel is van een rechtszaak. Meestal wordt ontbinding van een contract mee gevorderd in een gerechtelijke procedure over achterstallige huurtermijnen.

De gevolgen van ontbinding

Een ontbinding heeft meerdere rechtsgevolgen. Allereerst zorgt ontbinding ervoor dat de overeenkomst wordt beëindigd. Er is dus geen sprake meer van een relatie tussen de partijen op basis van een overeenkomst.

Daarnaast geldt dat alle handelingen die al wel zijn verricht, moeten worden teruggedraaid. Als er bijvoorbeeld al een aanbetaling is gedaan, maar het product niet is geleverd, dan moet de aanbetaling worden teruggestort. Andersom geldt dat ook; als er al een product is geleverd maar daarvoor niet is betaald, moet het geleverde product worden geretourneerd.

Niet meteen ontbinden, maar verplichtingen opschorten

In sommige situaties wilt u niet dat het contract beëindigd wordt. Liever heeft u dat de afspraak alsnog wordt nagekomen, waarna u pas uw deel van de afspraak nakomt. Als dat mogelijk en wenselijk is, kunt u de eigen verplichtingen opschorten. Dit is een alternatief voor ontbinding van een overeenkomst.

Voordelen van opschorten

Het opschorten van verplichtingen heeft als voordeel dat de eigen verbintenis niet hoeft te worden teruggedraaid. Bovendien is het een prikkel voor de wederpartij om alsnog zijn verplichting na te komen. U wacht immers met het nakomen van uw deel van de afspraak tot de wederpartij heeft geleverd. Zo kunt u beloven te betalen voor uw nieuwe bankstel wanneer die op een bepaalde datum wordt geleverd. Is de bankstel er niet op het afgesproken moment, dan wacht u ook nog met betalen.

De opschorting zorgt ook voor een extra prikkel bij de wederpartij. Het is een (tijdelijke) sanctie voor de niet-nakomende partij, aangezien het deel waarbij de wederpartij belang heeft ook niet wordt nagekomen.

Wanneer is opschorten mogelijk?

Het opschorten van verplichtingen kan alleen als de wederpartij onmiddellijk moet nakomen op grond van de overeenkomst en dit niet doet. Zodra de wederpartij aan zijn verplichting voldoet, vervalt het recht op opschorting.

Daarnaast moet er voldoende verband zijn tussen de vordering en de verplichting die wordt opgeschort. Om dat toe te lichten, een voorbeeld: Stel u schakelt een schilder in om uw huis te schilderen. Toevallig biedt deze schilder ook een auto aan via Marktplaats die u wel wilt kopen. Het is dan niet redelijk om de factuur van het schilderwerk niet te betalen, wanneer de schilder de auto niet levert. Tussen deze twee zaken zit geen samenhang en houdt onvoldoende verband om te kunnen opschorten.

Wat te doen: ontbinden of opschorten?

Heeft u te maken met partijen die hun afspraak niet nakomen en weet u niet welke vervolgstappen u het beste kunt zetten? Vraag Nova Legal gerust om advies via het contactformulier. Wij beantwoorden uw vragen en kunnen u van A tot Z bijstaan in juridische kwesties.

Back To Top