fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Openbaarheid Van De Rechtspraak

Openbaarheid van de rechtspraak

Deze week is het week van de rechtspraak. Deze week lichten we iedere dag een fundamenteel beginsel van het burgerlijk procesrecht toe. Dit zijn beginselen die moeten worden nageleefd om te kunnen spreken van een goede gerechtelijke procedure. Vandaag lichten we het beginsel over de openbaarheid van de rechtspraak toe.

Wat is openbaarheid van de rechtspraak?

In artikel 6 van het EVRM is opgenomen dat eenieder recht heeft op een eerlijk proces. Onderdeel van een eerlijk proces is het recht op openbaarheid van de rechtspraak. De openbaarheid van de rechtspraak beschermt procespartijen tegen partijdigheid en willekeur van de rechter. Openbaarheid van de rechtspraak kan in wezen worden opgesplitst in twee onderdelen: het recht op een openbare behandeling van de zitting en openbaarheid van de uitspraken die de rechter doet. Deze twee onderdelen lichten we hieronder nader toe.

Openbaarheid van de zitting

Openbaarheid van zittingen houdt in dat de behandeling van een gerechtelijke procedure in beginsel in het openbaar moet gebeuren. Openbaarheid kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door middel van het toelaten van publiek tijdens de zitting. Daarnaast kan ook worden gedacht aan het toelaten van de pers tot een zitting.

In sommige gevallen kan de rechter bevelen dat de behandeling van een zaak geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Een besluit om een zitting achter gesloten deuren plaats te laten vinden kan bijvoorbeeld aan de orde komen als er sprake is van minderjarigen. In dergelijke gevallen zal een rechter bepalen dat het recht op privacy van de betrokkene(n) zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid van de zitting.

Openbaarheid van uitspraken

Naast openbaarheid van de terechtzitting moet ook de uitspraak in het openbaar plaatsvinden. De openbaarheid van uitspraken is nuttig voor de eenheid in en ontwikkeling van de rechtspraak. Op de website van rechtspraak.nl worden veel uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad gepubliceerd. Uitgangspunt is dat de gegevens van een natuurlijke persoon geanonimiseerd worden. In sommige gevallen worden gegevens van rechtspersonen, bestuursorganen of samenwerkingsverbanden ook geanonimiseerd. Openbaarheid van de uitspraak betekent overigens niet dat de gehele uitspraak wordt voorgelezen. Over het algemeen wordt volstaan met het vermelden van het dictum – dit is het eindoordeel van de rechter – en de mededeling dat er een uitspraak is gedaan.

Op verzoek stuurt de griffier aan iedereen die dit verlangt, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten, een afschrift van een uitspraak die de rechter heeft gedaan. Dit afschrift kan al dan niet worden geanonimiseerd voordat het verzonden wordt. De griffier stuurt dan een afschrift van alle stukken die bij de uitspraak zijn gevoegd, waaronder de overwegingen van de uitspraak en het dictum.

Neem contact op
Back To Top