skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Ontslag Wegens Verwijtbaar Handelen Of Nalaten

Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten

Een werknemer die verwijtbaar handelt of juist nalatig handelt, kan worden ontslagen door zijn werkgever. Maar wanneer is er sprake van verwijtbaar handelen of nalaten? En in welke gevallen zal de rechter een verzoek tot ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten toewijzen? In deze blog leggen we hier meer over uit.

Wat zegt de wet over het ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten?

In artikel 7:669 lid 3 onder e BW is bepaald dat de werkgever een arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien er sprake is van:

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Uit dit wetsartikel kunnen we afleiden dat verwijtbaar handelen of nalaten alleen niet voldoende is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het handelen moet namelijk zodanig zijn dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

De opzegging van het arbeidscontract wegens verwijtbaar handelen of nalaten kan alleen met instemming van de werknemer gebeuren. Krijgt de werkgever geen instemming van de werknemer of wil hij niet om instemming vragen, dan moet de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de rechter verzoeken.

Wat valt onder verwijtbaar handelen of nalaten?

Wat verwijtbaar handelen of nalaten precies is, wordt niet omschreven in de wet. Uit parlementaire stukken en uit jurisprudentie kunnen we afleiden dat van verwijtbaar handelen of nalaten bijvoorbeeld sprake kan zijn als een werknemer regelmatig beschonken op zijn werk verschijnt, weigert bepaalde (redelijke) werkzaamheden te verrichten of als een zieke medewerker niet voldoet aan zijn re-integratieverplichting.

Het gedrag van de medewerker moet gezien kunnen worden als ‘ontoelaatbaar gedrag’. Wanneer er precies sprake is van ontoelaatbaar gedrag kan per organisatie en per situatie verschillen, waardoor de rechter per geval zal kijken of er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de ernst van de gedraging en of de medewerker eerder al eens is gewaarschuwd voor zijn gedrag, schriftelijk dan wel mondeling.

Onderbouwing van verwijtbaar handelen of nalaten

De werkgever moet aannemelijk maken dat het gedrag heeft plaatsgevonden en dat deze ontslaggrond dus terecht wordt aangevoerd. Het is daarom aan te raden dat de werkgever documentatie bewaart waarin het gedrag van de werknemer wordt benoemd en/of erkend. Gedacht kan worden aan waarschuwingsbrieven aan de werknemer, getuigenverklaringen of gespreksverslagen.

Minder ingrijpende maatregelen mogelijk?

Aangezien ontslag zware gevolgen met zich mee kan brengen, moet ook gekeken worden of er minder zware maatregelen mogelijk zijn dan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkt een werknemer bijvoorbeeld niet mee aan zijn re-integratieverplichtingen, dan is een minder ingrijpende maatregel zoals de loonbetaling te staken totdat de werknemer zich weer aan zijn verplichtingen houdt. Een rechter zal in een dergelijk geval het verzoek tot ontslag dus minder snel toewijzen.

Verhouding met ontslag op staande voet

Verwijtbaar handelen of nalaten rechtvaardigt in sommige gevallen de mogelijkheid van de werkgever om een werknemer per direct, op staande voet, te ontslaan. Een werknemer op staande voet ontslaan kan bijvoorbeeld als vast is komen te staan dat de werknemer iets heeft gestolen. In dat geval is een procedure bij de rechter niet nodig.

Ontslag op staande voet is echter risicovol, aangezien een onterecht ontslag op staande voet tot gevolg kan hebben dat een werkgever aan de werknemer een schadevergoeding moet betalen. Als een werkgever niet zeker weet of hij een werknemer vanwege zijn gedrag op staande voet kan ontslaan, geeft het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of nalaten meer zekerheid. Deze procedure neemt daarentegen wel meer tijd in beslag dan het ontslag op staande voet. Een procedure bij de rechtbank kan namelijk wel enkele weken in beslag nemen.

Hulp bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst?

Wilt u een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of nalaten? Of wilt u meer weten over de andere mogelijkheden om een werknemer te ontslaan? Laat u dan adviseren door een van onze gespecialiseerde juristen. Wij denken graag met u mee en geven u deskundig advies.

Neem contact op
Back To Top