skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Een Snelle Rechterlijke Beslissing, Kan Dat?

Een snelle rechterlijke beslissing, kan dat?

Een gerechtelijke procedure kan maanden, soms zelfs jaren duren. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat er snel een gerechtelijke uitspraak komt. Denk hierbij aan de festivalorganisatoren die, wegens de onverwacht afgekondigde strengere coronamaatregelen, hun uitverkochte festivals moeten aanpassen of zelfs helemaal moeten afblazen. Deze festivalorganisatoren zijn niet geholpen met een langslepende procedure, omdat de schade al op korte termijn zal ontstaan. Staan zij dan machteloos? Nee, hiervoor kan een spoedprocedure, oftewel een kort geding, opgestart worden. In onze blog leggen we uit wat een kort geding is, wanneer een kort geding opgestart kan worden en of een kort geding altijd raadzaam is.

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een versnelde procedure voor zaken waarin de eisende partij een spoedeisend belang heeft en dus snel een rechterlijke beslissing nodig heeft. Na de dagvaarding volgt er een zitting waarbij partijen mondeling verweer kunnen voeren. Daarna wijst de rechter binnen enkele weken een vonnis. Bij hoge urgentie kan de beslissing zelfs al binnen enkele dagen volgen.

Om snel tot een beslissing te komen wordt niet alles tot op de bodem uitgezocht. Dit gebeurt in een ‘gewone’ procedure wel, dit wordt daarom ook wel de bodemprocedure genoemd. Na het kort geding kan er door beide partijen alsnog een bodemprocedure opgestart worden. De beslissing in kort geding is daarom in principe voorlopig, het definitieve vonnis volgt in de bodemprocedure. De rechter in kort geding moet daarom zijn beslissing op de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure afstemmen.

Kan een kort geding altijd worden opgestart?

Niet elke zaak leent zich voor een kort geding. Alleen zaken die gezien hun spoedeisendheid de bodemprocedure niet kunnen afwachten, kunnen in kort geding worden behandeld. Of er sprake is van spoed staat ter beoordeling van de rechter. Hierbij kijkt de rechter onder andere naar de te verwachten schade die de eisende partij zal oplopen als hij de bodemprocedure zou moeten afwachten. Bij de hierboven genoemde festivalorganisatoren zou je kunnen vaststellen dat er sprake is van een spoedeisend belang; wanneer zij namelijk een bodemprocedure zouden starten, zou het festivalseizoen allang voorbij zijn voordat er een rechtelijk oordeel is en zou hun schade niet meer voorkomen kunnen worden.

De rechter in kort geding mag echter niet alle beslissingen nemen die een rechter in de bodemprocedure wel mag nemen. In kort geding kunnen namelijk alleen beslissingen genomen worden die een partij verplichten iets te doen of iets niet te doen. Het vonnis kan, vanwege het voorlopige karakter, geen rechtstoestand vaststellen, wijzigen of beëindigen. Zo kan een rechter in kort geding het ontruimingsverzoek van de verhuurder wel toewijzen, maar de rechter kan de onderliggende huurovereenkomst niet ontbinden. Dat zou namelijk een beëindiging van een rechtstoestand zijn. De verhuurder zal – in het geval hij de huurovereenkomst door de rechter wil laten ontbinden – een bodemprocedure moeten opstarten.

Wat gebeurt er na een kort geding?

In de praktijk zien we dat partijen vaak in het kort geding vonnis berusten en geen bodemprocedure opstarten. Het geschil wordt dan beslecht met een voorlopig vonnis. Als er wel een bodemprocedure opgestart wordt, dan kan het voorkomen dat het definitieve vonnis afwijkt van de beslissing in kort geding. Stel dat er in de bodemprocedure geoordeeld wordt dat een geldvordering onterecht is geïncasseerd op basis van een kort geding vonnis, dan kan dit betekenen dat het geïncasseerde bedrag vermeerderd met rente en (proces)kosten moet worden terugbetaald. De beslissing in kort geding kan echter ook onomkeerbare gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het geval van een onterechte woningontruiming. In zo’n geval kan de rechter de partij die het kort geding is gestart veroordelen tot schadevergoeding aan de benadeelde partij. Gelet op de risico’s die aan een kort geding kleven is het voor de eisende partij belangrijk om in te schatten of een kort geding vonnis in de bodemprocedure stand zal houden.

Kort geding starten?

Bent u verwikkeld in een juridisch geschil en wilt u een kort geding opstarten? Neem contact met ons op! Wij staan u graag bij.

Neem contact op
Back To Top