skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Concurrentiebeding In Een Arbeidsovereenkomst: Wat Is Het En Waar Is Het Goed Voor?

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst: wat is het en waar is het goed voor?

Een concurrentiebeding wordt door werkgevers vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst met de werknemer en is bedoeld om het bedrijf te beschermen wanneer de werknemer uit dienst gaat. Met een geldend concurrentiebeding kan de werknemer kortgezegd worden verboden om bij een concurrent te gaan werken. Zo kan de werknemer de opgedane kennis en vaardigheden niet inzetten bij de concurrent, nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Een concurrentiebeding kan niet in elke arbeidsovereenkomst worden opgenomen en er geldt een aantal voorwaarden voor de geldigheid ervan. In deze blog vertellen we u er meer over.

In welke arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen?

Een concurrentiebeding kan niet in iedere arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Wanneer werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, dan is het in principe niet mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Hierop bestaat een uitzondering, namelijk wanneer het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In dat geval moeten deze belangen schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Ook moeten deze zwaarwegende belangen nog steeds gelden wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, om een succesvol beroep op het concurrentiebeding te kunnen doen.

Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan worden gedacht aan zeer specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer opdoet in zijn werkzaamheden bij de werkgever, waarbij het inzetten van deze kennis of informatie bij een concurrent grote nadelige gevolgen zal hebben voor de werkgever.

In de praktijk zien we dat het erg lastig is voor een werkgever om te bewijzen dat het noodzakelijk is dat de werknemer zich houdt aan het concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding kan dus in de meeste gevallen alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voorwaarden voor de geldigheid van een concurrentiebeding

Voor de geldigheid van een concurrentiebeding is het verder van belang dat het beding schriftelijk wordt overeengekomen en dat de betreffende werknemer meerderjarig is. Ook is het belangrijk dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer is ondertekend, anders is het beding niet geldig. Het is van groot belang dat het concurrentiebeding helder en duidelijk is geformuleerd. Onduidelijkheid kan ervoor zorgen dat een rechter het beding ongeldig verklaart.

In een concurrentiebeding staan de beperkingen die de werkgever oplegt aan de werknemer als hij uit dienst gaat. In het beding staat hoelang de werknemer bepaalde werkzaamheden niet bij een concurrent mag uitvoeren, maar ook in welke omgeving. Vaak wordt dit gebied uitgedrukt in een straal van een aantal kilometers, vanaf de plaats waar het bedrijf is gevestigd. Als deze beperkingen te ruim worden opgenomen, dan kan de werknemer hierover in onderhandeling treden met de werkgever of de rechter laten beslissen over de geldigheid van het beding.

Vaak kiest de werkgever ervoor om een boete op te nemen in het beding, voor het geval de werknemer het beding niet nakomt. Dit is verstandig, omdat anders lastig kan worden aangetoond welke schade de werkgever lijdt bij de schending van het concurrentiebeding.

Als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de schuld is van de werkgever, zal de werkgever geen rechten kunnen ontlenen aan een concurrentiebeding. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever de werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen of als de werkgever een verstoorde arbeidsverhouding uitlokt en de rechter de overeenkomst op die grond heeft ontbonden.

Tip: wanneer een werknemer uit dienst treedt met wederzijds goedvinden en er dus een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld, is het voor beide partijen verstandig om ook afspraken te maken over de geldigheid van het concurrentiebeding.

De Wet arbeidsmarkt in balans regelt dat de werkgever in het geval van opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tijdens de proeftijd alleen een beroep kan doen op het concurrentiebeding als dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Dit moet de werkgever ook voldoende kunnen onderbouwen op het moment dat de overeenkomst wordt opgezegd.

Concurrentiebeding voorleggen aan de rechter

Op grond van de wet kan de rechter een concurrentiebeding geheel of voor een gedeelte vernietigen. Dit doet hij bijvoorbeeld wanneer een beroep op een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet (langer) noodzakelijk is, omdat er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (meer) zijn.

Ook kan de rechter een concurrentiebeding (deels) vernietigen wanneer de werknemer hierdoor onredelijk wordt benadeeld. De benadeling van de werknemer weegt in dat geval zwaarder dan de belangen die de werkgever heeft bij naleving van het concurrentiebeding.

Nova Legal

Heeft u vragen over een concurrentiebeding of de geldigheid hiervan? Of heeft u hulp nodig bij niet-naleving van een concurrentiebeding of wilt u het beding aanvechten omdat u hierdoor onredelijk wordt benadeeld? Nova Legal kan u hierbij helpen!

Neem contact op
Back To Top