fbpx
skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Beginsel Van Hoor En Wederhoor

Beginsel van hoor en wederhoor

Tijdens de week van de rechtspraak behandelen we elke dag een beginsel uit de rechtspraak. Het beginsel van hoor en wederhoor wordt beschouwd als het meest fundamentele beginsel van het burgerlijk procesrecht. Het beginsel wordt ook wel verdedigings-of gelijkheidsbeginsel genoemd en vloeit voort uit art. 6 EVRMHet beginsel is vastgelegd in art. 19 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit. Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel, ten nadele van een der partijen, niet op bescheiden of andere gegevens waarover die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten”.

Wat houdt het beginsel van hoor en wederhoor in?

Het recht op hoor en wederhoor houdt in dat partijen over en weer in gelijke mate de mogelijkheid krijgen om hun standpunten naar voren te brengen en daarop over en weer te reageren. De rechter moet bij zijn beslissing alle standpunten en argumenten die partijen naar voren hebben gebracht, en waarover zij zich voldoende hebben kunnen uitlaten, meenemen in zijn beslissing. Als een partij zich niet heeft kunnen uitlaten over bepaalde informatie, dan mag de rechter deze informatie niet meenemen in zijn beslissing. Het doel van het beginsel is een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak.

Uitzondering op het beginsel van hoor en wederhoor

Uit de wettekst volgt dat er een uitzondering is op het beginsel van hoor en wederhoor en dat dus niet in alle gevallen partijen over en weer gehoord worden, voordat een beslissing wordt genomen. De grondslag voor de uitzondering op het beginsel van hoor en wederhoor moet in de wet zijn opgenomen. Bijvoorbeeld het verzoek om beslagverlof. De rechter hoort de (rechts)persoon waaronder het beslag conform verzoek zal worden gelegd niet voordat het verlof wordt verleend. Wel kan er achteraf tegen de beslissing tot verlening van het verlof worden opgekomen.

Schending van het beginsel van hoor en wederhoor

Wordt het beginsel van hoor en wederhoor geschonden? In dat geval kan de partij die hierdoor wordt benadeeld hiertegen in hoger beroep en cassatie gaan, zelfs als een hogere voorziening is uitgesloten.

Praktijk

In onze praktijk gebeurt het wel eens dat een cliënt bij verstek wordt veroordeeld, ondanks dat hij of zij behoorlijk is opgeroepen. In dat geval kan het verstek worden gezuiverd en kan er alsnog worden gereageerd op de vordering uit de inleidende dagvaarding. Hiermee wordt het beginsel van hoor en wederhoor gewaarborgd.

Het is belangrijk als jurist om te monitoren dat de cliënt voldoende gelegenheid krijgt om zijn standpunt naar voren te brengen en te reageren op de argumenten van de wederpartij.

Wordt u geconfronteerd met een dagvaarding? Of bent u bij verstek veroordeeld en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Neem contact met ons op!

Neem contact op
Back To Top