skip to Main Content
050 211 25 78 secretariaat@nova-legal.nl
Wanneer Zijn Algemene Voorwaarden Van Toepassing Op Een Overeenkomst?

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing op een overeenkomst?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar wel aan te raden voor ondernemers. Algemene voorwaarden zijn de welbekende ‘kleine lettertjes’ waarin u aangeeft onder welke voorwaarden u een overeenkomst sluit met partijen. De belangrijkste afspraken, te weten kernbedingen (bijvoorbeeld de prijs), mogen niet in de algemene voorwaarden staan. Kernbedingen moeten namelijk duidelijk deel zijn van de (hoofd)overeenkomst.

Het enkel hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende. Algemene voorwaarden dienen wel van toepassing te zijn op een overeenkomst. Indien de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, betekent dit dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en aldus kunnen worden vernietigd. Om voorgaande te voorkomen dient u uw algemene voorwaarden dus ter hand te stellen. In deze blog leest u hoe u voldoet aan de informatieplicht, hoe u algemene voorwaarden ter hand stelt, wat de gevolgen zijn indien u dit niet of niet tijdig doet en wat u moet doen als er sprake is van de zogeheten battle of forms.

Informatieplicht en terhandstelling

Wanneer u een beroep wilt doen op uw algemene voorwaarden is het van belang dat u de wederpartij een redelijke mogelijkheid hebt geboden om de algemene voorwaarden in te zien en/of te lezen. Deze verplichting wordt ook wel de informatieplicht genoemd.

Hoofdregel om te voldoen aan de informatieplicht is de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen. Het ter hand stellen van de algemene voorwaarden betekent kortgezegd het feitelijk overhandigen van de algemene voorwaarden. Het verschilt per overeenkomst en situatie hoe u de algemene voorwaarden op de juiste manier ter hand kunt stellen.

Het ter hand stellen van algemene voorwaarden kan op verschillende manieren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de algemene voorwaarden fysiek aan uw wederpartij ter hand te stellen, bijvoorbeeld tezamen met de overeenkomst of offerte. Indien de overeenkomst tot stand komt via elektronische wijze (bijvoorbeeld per e-mail), kunt u er ook voor kiezen om de algemene voorwaarden op elektronische wijze ter hand te stellen aan de wederpartij. Indien de overeenkomst niet tot stand is gekomen via elektronische wijze, mogen de algemene voorwaarden uitsluitend via elektronische wijze ter hand worden gesteld indien de wederpartij hier uitdrukkelijk akkoord mee gaat.

Voor dienstverleners die onder de zogenaamde Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) vallen (bijvoorbeeld juridische diensten of makelaarsdiensten) geldt een minder streng regime. Dienstverleners hebben namelijk twee extra mogelijkheden om aan hun informatieplicht te voldoen, te weten de algemene voorwaarden ter inzage leggen op de plaats waar de dienst wordt verricht of het contract wordt gesloten, dan wel verwijzing naar een internetadres.

Vernietigbaarheid algemene voorwaarden

De wet bepaalt dat algemene voorwaarden vernietigbaar zijn indien de gebruiker van de algemene voorwaarden de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het gevolg hiervan is dat de algemene voorwaarden nooit van toepassing zijn geweest op de overeenkomsten tussen partijen. Deze informatieplicht en aldus vernietigingsgrond geldt niet voor grote partijen, te weten wederpartijen met meer dan 50 werknemers of een gepubliceerde jaarrekening, en evenmin indien de wederpartij nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden gebruikt.

Battle of forms

Indien er sprake is van een overeenkomst tussen twee professionele partijen en beide partijen algemene voorwaarden hebben, kan er discussie ontstaan over wiens algemene voorwaarden gelden. Dit noemen we de battle of forms. Bij een battle of forms geldt in principe de first shot-rule. De first shot rule houdt in dat degene die als eerste zijn/haar algemene voorwaarden aanbiedt, deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Er zijn uiteraard uitzonderingen op voornoemde hoofdregel. De andere partij kan de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen onder verwijzing naar zijn/haar eigen algemene voorwaarden. Het is onvoldoende om een standaardclausule in uw algemene voorwaarden op te nemen waarin de algemene voorwaarden van de wederpartij worden afgewezen. U zult expliciet moeten vermelden welke algemene voorwaarden worden afgewezen.

Wilt u advies over de terhandstelling of is er sprake van een battle of forms?

Wilt u advies over het ter hand stellen van algemene voorwaarden? Of bent u in geschil met uw wederpartij over de vraag wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag.

Neem contact op
Back To Top